Matches Cup Game

Polityka prywatności Matches Cup

Regulamin gry Witaj Graczu :) Niniejszy regulamin świadczenia usług („Warunki”) określają warunki i zasady, zgodnie z którymi Futuresalt Entertainment oferuje dostęp do gry („Usługi Mateches Cup”). Futuresalt Entertainment to spółka zajmująca się wydawaniem gier, z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Office 240b, 182-184 High Street North, London, United Kingdom, E6 2JA. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami, zwracając szczególną uwagę na następujące postanowienia: Zasady korzystania. Użytkownik zgadza się przestrzegać naszych Zasad korzystania z gry. Dotyczą one zarówno sposobu postępowania z grą oraz udostępniania danych do gry osobom z zewnątrz. Uwaga, Rodzicu! Nasze gry służą do edukacji, nie znajdziesz w nich treści ideologicznych, przemocowych, czy nieodpowiednich dla kogokolwiek. 1. KONTO UŻYTKOWNIKA 1a. Czym jest konto Futuresalt Entertainment i kto może je założyć? Konto Futuresalt Entertainment zakłada gracz, chcąc korzystać z pełnopłatnej wersji gry Spółki Futuresalt Entertainment LTD. Konto przypisane jest do platformy gier, nie zaś do pojedynczej gry. Aby utworzyć konto i korzystać z usług Futuresalt Entertainment, użytkownik musi: być osobą pełnoletnią; być osobą małoletnią, która uzyskała pełną zdolność do czynności prawnych, lub posiadać ważną zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego, który będzie podlegał niniejszym Warunkom. Korzystanie z gry Matches Cup polecane jest najwcześniej od 5 roku życia. Jeśli użytkownik nie jest osobą pełnoletnią ani osobą małoletnią, która uzyskała pełną zdolność do czynności prawnych, lub nie rozumie tego ustępu, powinien porozmawiać z rodzicami lub prawnym opiekunem i poprosić o pomoc. Rodzic lub opiekun prawny osoby małoletniej, która zakłada u nas konto, musi razem z osobą małoletnią zaakceptować niniejsze Warunki i zobowiązać się do ich przestrzegania. Ponosi on także pełną odpowiedzialność za korzystanie z konta oraz przestrzeganie niniejszych Warunków przez osobę małoletnią, w tym za wszystkie zakupy dokonane w ramach konta. Użytkownik nie może utworzyć konta, korzystać z konta ani korzystać z jakichkolwiek Usług Futuresalt Entertainment w imieniu jakiejkolwiek innej osoby fizycznej lub innej osoby prawnej, jak również do celów komercyjnych. 1b. Jakie dane trzeba podać? nickname e-mail hasło zgodę na regulamin zgodę na treści marketingowe (nieobligatoryjne) 2. USUNIĘCIE I BLOKADA KONTA 2a. Jak można zamknąć konto? Użytkownik może w dowolnym momencie zażyczyć sobie usunięcie konta, pisząc do nas na adres info@matchescup.com. 2.1.2. Futuresalt Entertainment Może rozwiązać umowę o korzystanie z usługi konta bez wypowiedzenia lub zawiesić konto użytkownika, jeżeli: użytkownik naruszył jakakolwiek części postanowień niniejszych Warunków (w tym dotyczące Zasad korzystania); przestaliśmy oferować usługi Futuresalt Entertainment w regionie użytkownika, o czym zostanie powiadomiony; użytkownik nie uiszcza należnych nam opłat lub w sposób nieautoryzowany użył danych płatniczych innej osoby. Jeśli uznasz, że blokada z naszej strony była niesprawiedliwa, prosimy o kontakt: info@matchescup.com. 2b. Jak długo Futuresalt Entertainment przechowuje dane konta? Twoje konto po roku zostanie zablokowane, a po 3 ulegnie anomizacji. O tych krokach poinformujemy Cię drogą mailową. 2c. Co się stanie w przypadku zablokowania konta? Stracisz dostęp do konta, będzie możliwość gry tylko w bezpłatnym zakresie. Stracisz też dostęp do płatnych części. Zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania innych umów o korzystanie z kont utworzonych przez użytkownika, a także jego dostępu do wszelkich innych Usług Futuresalt Entertainment (bez zwrotu kosztów lub odpowiedzialności wobec użytkownika). Użytkownik rozumie i wyraża zgodę na to, że korzystanie z Usług Futuresalt Entertainment wiąże się z ryzykiem rozwiązania umowy o korzystanie z konta lub zawieszenia konta zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz że podczas korzystania z Usług Futuresalt Entertainment będzie mieć to ryzyko na uwadze i zawsze będzie postępować w sposób zgodny z prawem i Warunkami. 3. WIRTUALNE ZAKUPY 3a. Czym jest wirtualny kontent? Są to wszelkie płatne dostępy, e-przedmioty, jakie wiążą się z grą. 3b. Kto jest „właścicielem” wirtualnego kontentu? Właścicielem jest Spółka Futuresalt Entertainment LTD., użytkownik korzysta z niego na zasadzie licencji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie posiada żadnego tytułu, prawa własności ani innych interesów prawnych do wirtualnego kontentu. Ponadto, Futuresalt Entertainment nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zniszczenie, usunięcie, zmodyfikowanie, osłabienie, „hackowanie” czy inne szkody lub straty jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane w stosunku do wirtualnego kontentu, w tym za usunięcie go, po rozwiązaniu umowy o korzystanie z konta lub wygaśnięciu konta użytkownika bądź po wprowadzeniu przez nas uzasadnionych zmian w Usługach przez Spółkę. 4. OPŁATY I PODATKI 4a. Czy gra jest płatna? Wersja podstawowa gry jest bezpłatna, niektóre elementy Usług Futuresalt Entertainment mogą wymagać wniesienia opłaty, a użytkownik wyraża zgodę na podanie nam lub zewnętrznemu operatorowi płatności (Google Play oraz Apple Store), z którym współpracujemy, kompletnych i prawidłowych danych dotyczących płatności. Korzystanie z Usług Płatnych możliwe jest nie wcześniej, niż po prawidłowym dokonaniu aktywacji Usługi Płatnej. Koszty związane z aktywacją określane są każdorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży, bezpośrednio w ramach Gry. Zgodnie z obowiązującym prawem wszelkie należne opłaty i inne prowizje za płatne usługi (wirtualny kontent) są płatne z góry i nie podlegają zwrotowi, ani w całości, ani w części, z wyjątkiem przypadków wyraźnie wymienionych w niniejszych Warunkach. Z wyjątkiem przypadków winy Futuresalt Entertainment (bądź w zakresie, w jakim niniejsze Warunki stanowią inaczej), użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie opłaty na swoim koncie, w tym za wszelkie nieautoryzowane obciążenia. Ceny i dostępność Usług Płatnych mogą ulec zmianie bez powiadomienia Gracza. Opcje płatności oraz ceny mogą się różnić w zależności od Gry; kraju Użytkownika; Wydawcy, u którego udostępniane są Gry oraz możliwych technicznie opcji płatności. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany opcji płatności w każdym momencie świadczenia Usługi. Niniejszym dokonując aktywacji Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług Płatnych z chwilą jej aktywacji, w związku z czym Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty jej zawarcia, bez podania przyczyny. 4b. Zgłaszanie błędów w wydaniu wirtualnego kontentu. Użytkownik powinien sprawdzić, czy odpowiednia ilość wirtualnego kontentu została dodana do jego konta. W przypadku podejrzenia pomyłki, prosimy o niezwłoczne poinformowanie Spółki Futuresalt Entertainment info@matchescup.com. Uwaga, w związku z tym poprosić o dodatkowe informacje w celu weryfikacji. 4c. Rezygnacja z wirtualnego kontentu. W przypadku rezygnacji z wykonania Umowy ewentualny zwrot wolnych środków pieniężnych znajdujących się na koncie Użytkownika następuje zawsze i tylko po otrzymaniu przez Futuresalt Entertainment pisma z żądaniem zwrotu wysłanym na adres info@matchescup.com. W treści pisma powinny być zawarte co najmniej następujące elementy: numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot; imię, nazwisko, dane adresowe właściciela rachunku oraz e-mail użyty podczas rejestracji konta w grze Matches Cup. Zwrot nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania prawidłowego w swej treści pisma, pod warunkiem, że zwracana kwota wystarczy na pokrycie kosztów manipulacyjnych zwrotu, które będą zawsze potrącane ze zwracanej kwoty. Wysokość kosztów manipulacyjnych zwrotu wynosi 15 zł. 5. ZASADY KORZYSTANIA Obrażanie i propagowanie nieodpowiednich treści. Podczas korzystania z Usług Futuresalt Entertainment użytkownik musi przestrzegać wszystkich przepisów, zasad i prawnych regulacji obowiązujących w kraju miejsca swojego zamieszkania. Musi również przestrzegać zasad akceptowalnego użytkowania i zachowania, które publikujemy na naszych witrynach internetowych, social mediach i grach, oraz wymienionych poniżej zasad postępowania („Zasady korzystania”). Oto przykłady zachowań, które uzasadniają zastosowanie środków dyscyplinujących: obrażanie użytkowników w grze, na chatach, forach, czy social mediach; publikowanie w przestrzeni publicznej informacji pozwalających na identyfikację użytkownika, pracowników Futuresalt Entertainment lub innych użytkowników; nękanie lub zastraszanie innych graczy; próba hakowania, uszkadzania danych poprzez wirusy, konie trojańskie lub inne oprogramowanie nakierowane na lub powodujące uszkodzenie, szkodliwą modyfikację lub próbę wyłudzenia danych innych użytkowników; spamowanie, wysyłanie niezamówionych informacji handlowych; używanie Usług Futuresalt Entertainment w jakichkolwiek celach biznesowych bez naszej wyraźnej zgody w formie pisemnej lub po wystosowaniu prośby o zaprzestanie korzystania z Usług Futuresalt Entertainment. 6. TREŚCI GENEROWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Kto odpowiada za treści generowane przez użytkowników? Za treści publikowane przez użytkownika odpowiada sam użytkownik. Futuresalt Entertainment zastrzega sobie prawo do usunięcia obraźliwych, niezgodnych z warunkami regulaminu treści. 7. MONITOROWANIE Monitorowanie działalności użytkowników. Monitorujemy, na ile jest to niezbędne do właściwego działania gry. Są to działania zapobiegające atakom hakerskim, oszustwom, niewłaściwego zachowania graczy. Dane jakie zbieramy, to dane analityczne, służące do poprawy działania gry oraz dane użyte do rejestracji. 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA Kto ponosi odpowiedzialność za szkodę poczynioną osobie trzeciej przez użytkownika, za pomocą gry lub jej witryn, social mediów? Odpowiedzialność ponosi użytkownik, który doprowadził do szkody, użytkownik będzie musiał bronić w sądzie Futuresalt Entertainment oraz zapłacić za wszelkie szkody poniesione przez Spółkę. Usługi Futuresalt Entertainment udostępniamy wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. 9. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE Jakie prawo ma zastosowanie do Warunków przedstawionych w regulaminie lub w przypadku sporu? Niniejsze Warunki i jakiekolwiek działania wynikające z tych Warunków lub pozostające w związku z nimi podlegają prawu obowiązującemu w danym kraju. 10. JAKIE SĄ ZASADY REKLAM W GRZE? Oto główne zasady: Spółka dołoży wszelkich starań, aby reklamy były zgodne z wartościami, moralne, nie obrażającnieobrażające nikogo, kulturalne. Gra może zostać udostępniona podmiotom zewnętrznym do reklamowania swoich usług. Korzystając z Gry, Użytkownik może korzystać z funkcjonalności udostępnionych przez podmioty zewnętrzne. Gry mogą zawierać linki do stron internetowych podmiotów zewnętrznych. Podmioty zewnętrzne mogą wysyłać zaproszenia dla Graczy do udziału w ofercie promocyjnej. Futuresalt Entertainment nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela gwarancji co do treści, towarów świadczonych przez Podmioty Zewnętrzne. Spółka nie ponosi też odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia w stosunku do udostępnianych treści czy towarów przez podmioty zewnętrzne. Podmioty Zewnętrzne nie są kontrolowane przez Spółkę. 11. POZOSTAŁE KWESTIE 11a. Jak mogę zgłaszać pytania, sugestie? odnośnie samej gry: info@matchescup.com lub odnośnie konta i usług spółki: info@futuresaltentertainment.com 11b. Co się stanie, gdy w grę, obsługę konta zaingeruje siła wyższa, katastrofa naturalna itp? Futuresalt Entertainment nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niewykonania na mocy niniejszych Warunków wynikające z przyczyn pozostających poza możliwościami i kontrolą Futuresalt Entertainment. 11c. Jak długo trwa? (Tak długo, jak długo użytkownik będzie korzystać z Usług Futuresalt Entertainment lub jego konto nie zostanie zamknięte. Niektóre postanowienia mają nałożony chronoskok i obowiązują na zawsze). Niniejsze Warunki obowiązują od dnia akceptacji podczas rejestracji i trwają przez cały okres korzystania z Usług Futuresalt Entertainment (posiadania konta). Poprzez zaznaczenie w rejestracji “Akceptuję regulamin”, użytkownik zapewnia, że przeczytał i zaakceptował niniejsze warunki. Futuresalt Entertainment rości sobie prawa do zmiany regulaminu, o czym poinformuje użytkowników, wyświetlając stosowny komunikat po uruchomieniu gry. Ostatnia modyfikacja: 04.01.2021 r.